Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy
Browsing Tag

அழகுக்கலைக்கு தேவையான  அடிப்படை அறிவியல்..!

அழகுக்கலைக்கு தேவையான  அடிப்படை அறிவியல்..!

அழகுக்கலைக்கு தேவையான  அடிப்படை அறிவியல்..! அழகுக்கலை என்பதை ஓர் அறிவியல் எனலாம். முறையாக அழகுக்கலையைக் கற்பதற்கு இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியியல் இவற்றின் பாடங்கள் குறித்த அடிப்படை அறிவு தேவை. இந்த அழகுக்கலையைக் கற்பதற்கு இவையெல்லாம்…