Business Trichy- Best Platform for Owners and Consumers in Trichy

புதிய வாகன காப்பீடு – மத்திய அரசு அறிவிப்பு

3

புதிய வாகன காப்பீடு –

மத்திய அரசு அறிவிப்பு

4

150 சிசிக்கு மேல் ஆனால் 350 சிசிக்கு மிகாமல் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு காப்பீட்டு பிரீமியம் ரூ. 1,366 ஆகவும், 350 சிசிக்கு மேல் உள்ள இருசக்கர வாகனங்களுக்கு ரூ.2,804 பிரீமியமாக விதிக்கப்படும்.

1

1000 சிசிக்கு மிகாமல் இருக்கும் புதிய காருக்கு மூன்றாண்டுக்கான சிங்கிள் பிரீமியம் ரூ.6,521 ஆகவும், 1000 சிசி முதல் 1500 சிசி வரையிலான காருக்கு ரூ.10,640 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட கட்டணங்களின் கீழ் 1500 சிசிக்கு அதிகமான புதிய தனியார் வாகனம் ரூ.24,596க்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு காப்பீடு செய்யப்படும்.

75 சிசிக்கு மிகாமல் இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஐந்தாண்டு ஒற்றை பிரீமியம் ரூ. 2,901, 75 சிசிக்கு மேல் ஆனால் 150 சிசி அல்ல ரூ.3,851, மற்றும் 150 சிசிக்கு மேல் ஆனால் 350 சிசி அல்லாத ரூ.7,365. 350 சிசிக்கு மேல் உள்ள இரு சக்கர வாகனம் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ரூ.15,117க்கு புதிய கட்டணத்தில் காப்பீடு செய்யலாம்.

ஒரு புதிய தனியார் மின்சார வாகனம் (EV) 30 KW க்கு மிகாமல் இருந்தால், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 5,543 ரூபாய்க்கு காப்பீடு செய்யலாம். EV 30 KW க்கு மேல் ஆனால் 65 KW க்கும் குறைவாக இருந்தால், மூன்று வருட பிரீமியம் ரூ 9,044 ஆக இருக்கும். 65 KW க்கும் அதிகமான பெரிய EVகள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 20,907 ரூபாய்க்கு காப்பீடு செய்யப்படும்.

புதிய இரு சக்கர வாகனங்கள் 3 KWக்கு மிகாமல் இருந்தால், ஐந்து வருட ஒற்றை பிரீமியத்தின் கீழ் 2,466 ரூபாய்க்கு காப்பீடு செய்யலாம். 3 கிலோவாட்டிற்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் 7 கிலோவாட் அல்லாத EV இரு சக்கர வாகனங்கள் ரூ.3,273க்கும், 7 கிலோவாட்டிற்கு மேல் இருக்கும் ஆனால் 16 கிலோவாட் அல்லாமல் ரூ.6,260க்கும் காப்பீடு செய்யப்படும். 16 KW க்கும் அதிகமான திறன் கொண்ட அதிக ஆற்றல் கொண்ட EV இரு சக்கர வாகனங்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 12,849 ரூபாய்க்கு காப்பீடு செய்யப்படும்.

2

Leave A Reply

Your email address will not be published.